LASTEST NEWS

02 เม.ย. 2563แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% ได้เกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563เตรียมตัว!! ท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆ 02 เม.ย. 2563โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ สมัคร 16-20 เม.ย.2563 01 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail 01 เม.ย. 2563กศจ.สมุทรปราการ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพมหานคร - รายงานตัว 9 เมษายน 2563 01 เม.ย. 2563รมว.ศธ. หารือกรอบอัตรา ให้ "พนักงานราชการ-ลูกจ้าง" บรรจุและแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่างเกษียณ 01 เม.ย. 2563อบรมหลักสูตร ไวรัส CoVID-19 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ได้เกียรติบัตร  01 เม.ย. 2563เตรียมประกาศรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
บทความงานวิจัยเรื่องประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บทความงานวิจัยเรื่องประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โดย supachaiopor เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 10:57 น.

12 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการเรียน การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการเรียน

โดย krupeer เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 09:40 น.

9 0    
การพัฒนาชุดการสอน  เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา การพัฒนาชุดการสอน เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา

โดย krupeer เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 09:36 น.

9 0    
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ

โดย blackmx0 เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 02:03 น.

15 0    
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

โดย blackmx0 เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 01:57 น.

7 0    
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้

โดย k.pooncharet1 เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 17:21 น.

16 0    
การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา

โดย k.pooncharet1 เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 17:14 น.

9 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 16:11 น.

14 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย peawpengping เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 14:50 น.

18 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

โดย Prakaimart079 เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 11:57 น.

11 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี

โดย theejutha.u เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 22:20 น.

25 0    
การพัฒนาสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี การพัฒนาสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี

โดย wpcom02 เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 22:17 น.

12 0    
การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

โดย wpcom02 เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 22:14 น.

7 0    
เกมการเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย เกมการเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย

โดย siripa1986 เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 19:01 น.

18 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน

โดย Foreducation เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 16:39 น.

15 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด การอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด การอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน

โดย tanakone เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 12:51 น.

20 0    
รายงานการใช้ชุดเสริมทักษะเกมการละเล่นท้องถิ่นของเพชรบุรี รายงานการใช้ชุดเสริมทักษะเกมการละเล่นท้องถิ่นของเพชรบุรี

โดย thayaya2522 เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 10:28 น.

17 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะ รายงานผลการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

โดย sirisab2516 เมื่อ 30 มี.ค. 2563 เวลา 22:20 น.

16 0    
แผนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แผนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

โดย nook-p เมื่อ 30 มี.ค. 2563 เวลา 17:13 น.

24 0    
เรียนรู้คำสร้างสรรค์ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียนรู้คำสร้างสรรค์ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย phitakvong293 เมื่อ 30 มี.ค. 2563 เวลา 15:42 น.

32 0    
^