LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่องวิจัย การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ชื่อผู้วิจัย นายก้องสกล นพเก้า
โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน จังหวัดชุมพร
ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้
ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาต้นแบบ 2) เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์
การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครูที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) เพื่อทดลอง
ยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่าย 4) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรครู
ในสถานศึกษาต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทั้งหมด 3 โรงเรียน สถานศึกษาต้นแบบ
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สถานศึกษาเครือข่าย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว และ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 7 รวมทั้งสิ้น 68 คน การทดลองยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้
ของบุคลากรครูแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการทดลองยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อน
การเรียนรู้ของบุคลากรครูในสถานศึกษาต้นแบบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 เป็นการทดลอง
ยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครูในสถานศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษา
เครือข่าย ระยะเวลาในการวิจัยอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1 แบบประเมินการดำเนินงานยุทธศาสตร์การบริหาร 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
คุณภาพ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบค่าเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู เป็น
ยุทธศาสตร์การบริหารที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการวิ เคราะห์และสรุปได้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์
ภาวะผู้นำ ยุทธศาสตร์การทำงานเป็นทีม ยุทธศาสตร์การใช้โรงเรียนเป็นฐาน และยุทธศาสตร์การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยการประสานงานที่มีผู้วิจัยและคณะกรรมการดูแลให้งานของ 4
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ประกอบด้วย 1) กระบวนการบริหารการขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ของบุคลากรครู 2) การขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3) องค์ประกอบของทีมงานและขอบข่ายหน้าที่
2. ผลการทดลองยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู
ในสถานศึกษา พบว่า ผลการทดลองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้
ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน
หลังจากการทดลองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น เป็นต้นว่าการให้ความสำคัญทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญกับทุกยุทธศาสตร์เท่ากัน
ซึ่งต้องมีการประสานงานอยู่เสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้การดำเนินการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์
การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนภาพรวมพบว่าก่อน
การทดลองและหลังการทดลองในระยะที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการทดลองยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า สถานศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาเครือข่ายมีการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรครูในสถานศึกษาต้นแบบ พบว่าการพัฒนาการ
เรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองในสถาศึกษาต้นแบบ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^