LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย นายนิกสันต์ ทองวิเศษ
ปีที่วิจัย 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และขยายผล (Movement : M)
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์
3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครู
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 4) เพื่อประเมินผลการ
ทดลองใช้รูปแบบและขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นที่เป็นเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการเปิดตารางของเครซซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970 : 608) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปีการศึกษา 2565 จำนวน 181 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปีการศึกษา 2565 จำนวน 181 คน และ ครูโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปีการศึกษา 2565 จำนวน 28คนเครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม (Focused Group Discussion) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สู่วิถีความพอเพียง แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินวิถีความพอเพียง และแบบทดสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัด
กาฬสินธุ์พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังไม่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ครบทั้ง 8 ข้อ โดยเฉพาะ คุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน และการมี
จิตสาธารณะยังต้องได้รับการพัฒนาปลูกฝังเพื่อให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว และผู้เรียนยังมีความฟุ่มเฟือย เช่น
การใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพง การใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง ไม่รู้จักวางแผน ขาดการออม เป็นต้น จึงจำเป็นอย่ายิ่งที่
จะสร้างเสริมคุณลักษณะความพอเพียงให้เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป และผลการวิเคราะห์การจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติของครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จากการ
สัมภาษณ์ครูจำนวน 28 คน พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย ให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด จากบทเรียนไม่ค่อยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และฝึกให้นักเรียนคิด แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผลเท่าที่ควรและการจัดการเรียนรู้ขาดการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูและนักเรียนที่สร้างขึ้น เรียกว่า CALEPEN Model มีองค์ประกอบคือ 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (Curriculum : C) 2) การบริหารการศึกษา (Administration : A) 3) การจัดการเรียน
การสอน (Learning : L) 4) การประเมินผล (Evaluation : E) 5) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation
: P) 6) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (Environment : E) และ 7) การสร้างเครือข่าย (Network :
N) รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.59,S.D. = 0.60)
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์
ปรากฎผลดังนี้ครูมีการปฏิบัติตนสู่วิถีพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X= 4.71, S.D.= 0.53) นักเรียนมีการปฏิบัติตนสู่วิถีพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.56, S.D.= 0.65) และผู้ปกครอง มีการปฏิบัติตนสู่วิถี
พอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.61, S.D.= 0.64)
4. ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบและขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นที่เป็นเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏผลดังนี้
4.1 ครู มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.77, S.D.= 0.50) นักเรียน มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X= 4.64, S.D.= 0.60) และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความ
พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.64, S.D.= 0.60)
4.2 การขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นที่เป็นเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ก่อนการอบรมได้คะแนนเฉลี่ยรวม 175 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 43.75 และหลังการอบรมได้คะแนนเฉลี่ยรวม 375 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.75 แสดงว่าหลัง
การอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^