LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย นายนิกสันต์ ทองวิเศษ
ปีที่วิจัย 2564
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน และ 4) เพื่อ
ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบและขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นที่เป็นเครือข่ายการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน โดย
มุ่งประเมินในสิ่งต่อไปนี้4.1) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 4.2) ประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน กลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 28
คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปีการศึกษา
2564 จำนวน 155 คน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การวิเคราะห์
เอกสาร แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focused Group Discussion) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย ให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดจากบทเรียน ไม่ค่อยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และฝึกให้นักเรียนคิด แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเท่าที่ควร
และการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้และด้านมุ่งมั่น
ในการทำงาน ได้รูปแบบที่มีชื่อเรียกว่า “PUPEAN Model” มีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอนคือ การกำหนด
นโยบาย (Policy : P) การสร้างความเข้าใจ (Understanding : U) การมีส่วนร่วม (Participation : P) การจัด
สิ่งแวดล้อมเชิงคุณธรรม (Environment : E) การประเมินผล (Assessment) และการสร้างเครือข่าย
(Network : N) การพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (
X = 4.61, S.D. = 0.10)
3. จากทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถทำให้นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย
ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.60, S.D. = 0.61)และความพึงพอใจที่
มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.59, S.D. = 0.67)
4. ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้และ
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน หลังจากทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ปรากฎผลดังนี้
4.1 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน พบว่า นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.60, S.D. = 0.61)
4.2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.60, S.D. = 0.66) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X= 4.58, S.D. = 0.67)
ผลการขยายผลการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่าย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนและหลังการอบรม พบว่า ก่อนการอบรมได้
คะแนนเฉลี่ยรวม 186 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และหลังการอบรมได้คะแนนเฉลี่ยรวม 384 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 96.00 แสดงว่า หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^