LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2563กพฐ.สั่งทุก รร.เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา หากสุ่มเสี่ยง ผอ.สั่งปิดเรียนได้ 26 ม.ค. 2563ก.ค.ศ.ยืนยันจัดสรรอัตราว่าง ครูผู้ช่วย สพฐ รวม 3,599 อัตรา 26 ม.ค. 2563เป็นครู....ไม่ได้ สบาย อย่างที่ใครหลายคนคิด 26 ม.ค. 2563กศจ.สระบุรี สรุปบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 13 วิชาเอก 26 ม.ค. 2563ข่าวดี! ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3,599 อัตรา - ขึ้นบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วยเช็กรายละเอียด 25 ม.ค. 2563รวมข้อสอบ NT, O-NET ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตามตัวชี้วัด ทุกวิชา มีเฉลยพร้อม 25 ม.ค. 2563กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 266 อัตรา สมัคร 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดฝากลูกๆ ที่เตรียมสอบ นี่เลยข้อสอบ NT, O-NET ป.3 ,ป.6 , ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลด ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2558 - 2561 พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2561 พร้อมเฉลย

บทความ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Wow ! English makes me happy.  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Wow ! English makes me happy. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

02 พ.ย. 2557 0 222

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Wow ! English makes me happy. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานวิขาการแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ IV เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่ผลงานวิขาการแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ IV เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

25 ต.ค. 2557 0 195

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ IV เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสาระที่ 2 :การวัด
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสาระที่ 2 :การวัด

13 ต.ค. 2557 0 182

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสาระที่ 2 :การวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาชุดการสอนแบบร่วมมือ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
การพัฒนาชุดการสอนแบบร่วมมือ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

13 ต.ค. 2557 0 133

[รายละเอียดย่อสั้นๆ] เรียนแบบร่วมมือด้วยชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงานบ้าน

เล่ม 1   เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงานบ้าน

เล่ม 1 เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสม

06 ต.ค. 2557 0 182

ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้งานบ้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3
นายกิจ พิเชฐ กองชัย
โรงเรียนบ้านดอยคา สานักงานเขตพนื้ทก่ีารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5 บทคัดย่อ การวิจยั คร้ังน้ีมีวตั ถุประสงค์เพ

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา	ชุดคณิตศาสตร์พาเพลิน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดคณิตศาสตร์พาเพลิน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

02 ต.ค. 2557 0 208

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดคณิตศาสตร์พาเพลิน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9  		กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
^