LASTEST NEWS

04 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ก.ค. 2563เลื่อนจ่าย "เงินเดือน" ข้าราชการ กรกฎาคมเร็วขึ้น หลังครม. หยุดชดเชยสงกรานต์ 04 ก.ค. 2563กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา - รายงานตัว 9 ก.ค.63 04 ก.ค. 2563กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​16 จำนวน 17 อัตรา - รายงานตัว 9 ก.ค.63 03 ก.ค. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 20-26 ก.ค.2563 03 ก.ค. 2563สพม.9 เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัคร 8-14 กรกฎาคม 2563 03 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 17 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-15 ก.ค.63 02 ก.ค. 2563กศจ.นราธิวาส เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 19 รายงานตัว 10 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563กศจ.ชุมพร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 15 รายงานตัว 14 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563

บทความ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Wow ! English makes me happy.  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Wow ! English makes me happy. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

02 พ.ย. 2557 0 222

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Wow ! English makes me happy. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานวิขาการแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ IV เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่ผลงานวิขาการแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ IV เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

25 ต.ค. 2557 0 195

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ IV เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสาระที่ 2 :การวัด
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสาระที่ 2 :การวัด

13 ต.ค. 2557 0 182

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสาระที่ 2 :การวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาชุดการสอนแบบร่วมมือ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
การพัฒนาชุดการสอนแบบร่วมมือ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

13 ต.ค. 2557 0 133

[รายละเอียดย่อสั้นๆ] เรียนแบบร่วมมือด้วยชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงานบ้าน

เล่ม 1   เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงานบ้าน

เล่ม 1 เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสม

06 ต.ค. 2557 0 182

ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้งานบ้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3
นายกิจ พิเชฐ กองชัย
โรงเรียนบ้านดอยคา สานักงานเขตพนื้ทก่ีารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5 บทคัดย่อ การวิจยั คร้ังน้ีมีวตั ถุประสงค์เพ

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา	ชุดคณิตศาสตร์พาเพลิน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดคณิตศาสตร์พาเพลิน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

02 ต.ค. 2557 0 208

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดคณิตศาสตร์พาเพลิน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9  		กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
^