LASTEST NEWS

23 ม.ค. 2563"คุรุสภา"ทบทวนมาตรฐานผู้บริหาร เข้มคัดผู้มีวุฒิภาวะ! 23 ม.ค. 2563ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง นายอัมพร พินะสา เป็นเลขาธิการ ก.ค.ศ. คนใหม่ 23 ม.ค. 2563เปิดระบบรับสมัครแล้ว! เช็กตำแหน่งว่าง กทม.เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 958 อัตรา  23 ม.ค. 2563ด่วน!! สพฐ.เรียกบรรจุเข้ารับราชการ 23 ม.ค. 2563เร่งปรับแผนการศึกษาชาติสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 23 ม.ค. 2563สพฐ.แจง กมธ.การศึกษา ปมปรับโครงสร้างศธ. 23 ม.ค. 2563เช็ครายชื่อโรงเรียนเอกชน  233 แห่งปิดหนีฝุ่น PM2.5 22 ม.ค. 2563แชร์ให้เด็กๆ กันนะครับ รวมข้อสอบโอเน็ต ปี 2559-2561 พร้อมเฉลย ชั้นป.6 ม.3 และ ม.6 โหลดเก็บไว้ฝึกกันเลย 22 ม.ค. 2563สพม.36 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา สมัคร 29 ม.ค. - 4 ก.พ.2563 22 ม.ค. 2563สพฐ. มีหนังสือแจ้งเรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา - รายงานตัว 29 มกราคม 2563

บทความ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องด้านการอ่านและลการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน เทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องด้านการอ่านและลการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน เทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

20 ก.พ. 2558 0 1,125

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องด้านการอ่านและลการเขียน

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชาปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชาปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

20 ก.พ. 2558 0 54

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชาปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

13 ก.พ. 2558 0 100

การายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

ชุดสื่อประสม วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ง33202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ุ6  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver8
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 		ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง สุพรรณบุรี
รายงานพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรม กลางแจ้งของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาติตระการวิทยา
การพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
การพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

07 ธ.ค. 2557 0 129

๑) ความเป็นมา/แนวคิด ๒) วัตถุประสงค์ ๓) วิธีดำเนินการ ๔) ผลที่ได้รับ ด้านนักเรียน บุคลากรคร โรงเรียนและชุมชน ๕) ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส

24 พ.ย. 2557 0 218

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส

รายงานผลการพัฒนาของหนังสือประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชุด ข้อมูลชวนรู้สู่การนำเสนอ
รายงานผลการพัฒนาของหนังสือประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชุด ข้อมูลชวนรู้สู่การนำเสนอ

13 พ.ย. 2557 0 206

หนังสือประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด ข้อมูลชวนรู้สู่การนำเสนอ

การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

03 พ.ย. 2557 0 280

เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

^