LASTEST NEWS

21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต 20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

  • 26 เม.ย. 2565 เวลา 16:54 น.
  • 1,147
การประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564
    
โดย... นายวีรพล   ธิกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
 
บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปเปี้ยสท์ (CIPPIEST Model) ในประเด็นการประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินด้านผลกระทบ การประเมินด้านประสิทธิผล การประเมินด้านความยั่งยืน การประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ รวบรวมข้อมูลจากรองผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ครูผู้สอน 107 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 14 คน ผู้ปกครองนักเรียน 160 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 656 คน รวมทั้งสิ้น 941 คน โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 8 ฉบับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ทุกฉบับ แบบสอบถามฉบับที่ 1-8 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92, 0.91, 0.79, 0.95, 0.92, 0.90, 0.84, 0.86 ตามลำดับ และรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน และผู้ปกครองนักเรียน 16 คน รวม 37 คนจากการตอบแบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ รวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ และด้วยตนเอง จำนวน 941 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          สรุปผลการประเมิน

          1. การประเมินด้านบริบทของโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

          2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

          3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายในออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านกระบวนการของโครงการโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ พบว่า โปรแกรมที่นำมาใช้สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์มีความเหมาะสมใช้งานง่าย แต่ควรซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าให้มีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน พัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อการใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

          4. การประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการนิเทศภายในออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นด้านผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้คำแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ การสะท้อนผลการนิเทศโดยการ Conference การใช้ Video Line การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยใช้ ICT ในรูปแบบ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น line,  google meet, You Tube, Facebook Live ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับยุคโควิด-19

          5. การประเมินด้านผลกระทบของโครงการนิเทศภายในออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นด้านผลกระทบของโครงการโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ควรพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการของโรงเรียน

          6. การประเมินด้านประสิทธิผลของโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านประสิทธิผลของโครงการโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านประสิทธิผลของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ควรเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับวัย ควรให้คำแนะนำในเรื่องโทษของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางที่ผิดให้กับผู้เรียน ควรเพิ่มกิจกรรมการเยี่ยมบ้านออนไลน์ 

          7. การประเมินด้านความยั่งยืนของโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านความยั่งยืนของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นด้านความยั่งยืนของโครงการโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ครูผู้สอนสามารถจัดทำคู่มือการจัดทำสื่อประกอบกิจกรรมเกมการศึกษาออนไลน์ได้ทันสมัย ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนได้ทำการสอนทางออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ผลงานให้ได้ตามที่ครูผู้สอนได้มอบหมายให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

          8. การประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เรียนสามารถดูคลิปการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนผ่านแอปพลิเคชั่น line,  google meet นอกช่วงเวลาการสอนออนไลน์ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถถ่ายทอดในเรื่องการนำรูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์ไปใช้ได้เป็นอย่างดี ครูผู้สอนมีการประชาสัมพันธ์โครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลากหลายช่องทางทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
 
  • 26 เม.ย. 2565 เวลา 16:54 น.
  • 1,147

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : การประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^