LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ

  • 09 ม.ค. 2566 เวลา 17:18 น.
  • 801
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

รายงาน การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ผู้รายงาน นางสาวชลธิชา  ทองหมู่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ปีที่ศึกษา 2564
 
บทคัดย่อ
         การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่และด้านการบริหารจัดการในการดำเนินโครงการ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมการปฏิบัติงานตามโครงการในขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานการติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา 4)ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการรูปแบบของการประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และต้นผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตฟื้นการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จำนวน 117 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 7คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 52 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จ SPSS รูปหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย
         สรุปผลการประเมิน
         1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.57, σ = 0.29)
         2. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.68, σ = 0.22)
         3. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.46, σ = 0.40)
         4. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.47, σ = 0.44)
         5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.63, σ = 0.20)
 
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดไฟล์ PDF 

 
  • 09 ม.ค. 2566 เวลา 17:18 น.
  • 801

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^