LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

การกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Online Active Learning  รายวิชา ชีววิทยา 5

  • 31 พ.ค. 2565 เวลา 15:46 น.
  • 942
การกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Online Active Learning  รายวิชา ชีววิทยา 5

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ชื่อเรื่อง การกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Online Active Learning  รายวิชา ชีววิทยา 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผู้ศึกษา       นางตุลาพร  กิ่งไทร   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน่วยงาน    โรงเรียนเพชรพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ปีที่ศึกษา     2564

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว33245 ชีววิทย 5 ในรูแบบ Online Active Learning  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการใช้ จัดการเรียนการสอนแบบ Online Active Learning  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวนนักเรียน 34 คน ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง  ระบบต่อมไร้ท่อ  จำนวน 1 แผน รวมระยะเวลาสอน 10  ชั่วโมง 2) ใช้การสอนแบบออนไลน์ Online Active Learning  เรื่อง  ระบบต่อมไร้ท่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน  มีค่าความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าประสิทธิภาพ E1/ E2  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ (t-test dependent)
          ผลการศึกษาพบว่า
          1.นักเรียนที่เรียนด้วยการสอน Online Active Learning   เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6/2 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6070 ซึ่งแสดงว่า การสอน Online Active Learning   เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.70
          2.ความพึงพอใจต่อการ สอน Online Active Learning  เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ (x̄= 3.86 S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรม Active Learning สอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน (x̄= 4.03 S.D. = 0.80)  รองลงมา คือ อาจารย์ยกตัวอย่างประกอบการทำกิจกรรมได้ชัดเจน สอดคล้องกับความเข้าใจของนักเรียน (x̄= 3.97 S.D. = 0.83) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (x̄= 3.68 S.D. = 0.81)  

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ
  • 31 พ.ค. 2565 เวลา 15:46 น.
  • 942

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : การกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Online Active Learning  รายวิชา ชีววิทยา 5

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^