LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์

usericon

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ผู้วิจัย นายสยาม เครือผักปัง
สถานที่ทำงาน โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปีที่วิจัย 2565
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนมัธยม
บ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้CIPPIEST Model ตามแนวคิดการประเมิน
ของ Stufflebeam and Shinkfield โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล
ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร
ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 75 คน และ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผล
การประเมินทั้งเชิงสถิติและเชิงพรรณนา
ผลการประเมินพบว่า
1. การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์โรงเรียน
มัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิระดับการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.54) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ
ด้านประสิทธิผล ( =4.59) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ( =4.57) ด้านผลกระทบ ( =4.55)
ด้านผลผลิต ( =4.54) ด้านกระบวนการ ( =4.53) ด้านความยั่งยืน ( =4.52) ด้านบริบท
( = 4.51) และค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ( =4.50)
2. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิระดับความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ด้านประสิทธิผล ( =4.61) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ( =4.59)
ด้านผลผลิต ( =4.58) ด้านผลกระทบ ( =4.56) ด้านกระบวนการ ( =4.55) ด้านความยั่งยืน
( =4.55) ด้านบริบท ( = 4.54) และค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ( =4.53)
3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์โรงเรียนมัธยม
บ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 1) โรงเรียนควรมีหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านหุ่นยนต์เฉพาะ 2) หน่วยงาน บุคลากรทุกฝ่ายเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งภายใน
และภายนอก 3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และมีใจชอบ
ด้านหุ่นยนต์ 4) การจัดการด้าน 4M อย่างมีประสิทธิภาพ (คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
จัดการ) และ 5) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^