LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ผู้วิจัย นายสยาม เครือผักปัง
ปีการศึกษา 2564-2565
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ2) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ3) ทดลองใช้
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และครูผู้สอน
จำนวน 16 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิทุกด้านโดยรวม พบว่า
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีชื่อว่า “PSIAM
Model” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 2.1) คุณภาพผู้เรียน
2.2) กระบวนการและจัดการ 2.3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) วิธีดำเนินการ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 3.1) การมีส่วนร่วม (Participate :P) 3.2) ก าหนดการ
(Schedule : S) 3.3) การด าเนินการ (Implement :I) 3.4) การประเมินผล (Assessment :A) และ
3.5) การปรับปรุงพัฒนา (Make better: M) และ 4) การประเมินผล นอกจากนั้น การประเมิน
ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยรวมพบว่ามีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพบว่า
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก
4.2 ผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพบว่า
ผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนมีระดับคุณภาพ
ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพยอดเยี่ยมและมาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพดีเลิศ
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลผลิต/ผลลัพธ์ของการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารสถานศึกษ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^