LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖

usericon

ชื่อเรื่องการประเมิน     การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ มิ่งเมือง
โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)
ชื่อผู้ประเมิน         นางวราภรณ์ มโนรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปีที่ประเมิน         2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ มิ่งเมือง มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้ 1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงานของโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และ 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นกลุ่มบุคคลของโรงเรียนเทศบาล ๖ มิ่งเมือง จำนวน 72 คน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 2) ครูผู้สอน จำนวน 11 คน ซึ่งได้มาโดยการเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 27 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selecting) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ จำนวน 10 ฉบับและแบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้
    ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ มิ่งเมือง สรุปได้ดังนี้
        1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความเป็นไปได้ของโครงการ และด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการให้มีการจัดทำโครงการในระดับมากที่สุด เนื่องจากสภาพสังคม ปัญหาและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับหลักการและเหตุของการจัดทำโครงการ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจะส่งผลให้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถดำเนินงานต่อไปและสามารถจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
        2. ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและความเพียงพอของงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ มิ่งเมือง พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยการดำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับการวางแผน
การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผลของโครงการ และการปรับปรุง และพัฒนาโครงการของ 5 กิจกรรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการสรุปได้ ดังนี้
         4.1 ผลการดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ได้ครอบคลุมทั้ง 5 กิจกรรม
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงทุกคน และบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดับสุดท้าย
         4.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า มีคะแนนรวมเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนรวมเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด
         4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ มิ่งเมือง พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
         4.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนและครูผู้สอน จากการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ มิ่งเมือง ในปีการศึกษา 2564 พบว่า ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป จำนวน 12 รายการ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 5 รายการ ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^