LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔

usericon

ชื่อเรื่อง     :     การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน    :     ปาจารีย์ สระชิต
ปีการศึกษา    :     2565

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และ 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 15 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 173 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608 ; อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 120) รวมจำนวนทั้งสิ้น 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ชุด ได้แก่ แบบประเมินโครงการเพื่อการวิจัยชุดที่ 1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) แบบประเมินโครงการเพื่อการวิจัยชุดที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) แบบประเมินโครงการเพื่อการวิจัยชุดที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) แบบประเมินโครงการเพื่อการวิจัยชุดที่ 4 (สำหรับครูผู้สอนและผู้ปกครอง นักเรียน) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) และแบบประเมินโครงการเพื่อการวิจัย ชุดที่ 5 (สำหรับนักเรียน) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการประเมินโครงการพบว่า
การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.38, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท (Context Evaluation : C) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x-bar= 4.47, S.D.= 0.58) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) (x-bar= 4.46, S.D.= 0.57) ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) (x-bar= 4.37, S.D.= 0.54) และด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x-bar= 4.21, S.D.= 0.50) ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.47, S.D.= 0.58)
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) พบว่า ผลการประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเพียงพอ มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.46, S.D.= 0.57)
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) พบว่า ผลการประเมินมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.21, S.D.= 0.50)
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) พบว่า ผลการประเมินสำหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.37, S.D.= 0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
4.1 การประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) พบว่า ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.46, S.D.= 0.56) และนักเรียน มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.41, S.D.= 0.53) ตามลำดับ
4.2 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.07, S.D.= 0.56) และนักเรียน มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.08, S.D.= 0.49) ตามลำดับ
thayaya2522 14 มี.ค. 2567 เวลา 11:30 น. 0 77
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^