LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 24 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 22 พ.ค. 2567สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 22 พ.ค. 2567สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

usericon

เรื่อง การบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ผู้วิจัย นายนเรศ ดวงทิพย์
ปีการศึกษา 2566
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และ
3) เพื่อศึกษาผลการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย
(Descriptive research) โดยมีตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มให้ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครูและ ผู้สนับสนุนห้องเรียนจำนวน 289 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purpose Sampling) 2) กลุ่มประเมินแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารศึกษาและการจัดการศึกษาจำนวน
7 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) และ 3) กลุ่มประเมินผลการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานประกอบด้วย คณะครู ผู้สนับสนุนห้องเรียนและนักเรียน
จำนวน 621 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยมีเครื่องมือใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2)
แบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม 4) แบบประเมินความพึงพอใจ และ 5) แบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และทำการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนำผลการ
วิเคราะห์มานำเสนอในรูปแบบการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบว่า การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาล 6 นครเชียงรายมีการดำเนินงาน 5 ด้านได้แก่ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัด
กรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และ 5) การส่งต่อในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียน ซึ่งจากการศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่า มีความต้องการในการนำเอาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน
ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบว่า ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยเรียกว่า
4S CRMS6 Digital Student Care System ประกอบด้วย 1) การสำรวจ (Digital Survey) 2) การ
คัดแยก (Digital Sort) 3) การสนับสนุน (Digital Support) และ 4) การประสานพลัง (Digital
Synergy) โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. การศึกษาผลการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบว่า
คณะครูและผู้สนับสนุนห้องเรียนมีระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
naredd.t 13 มี.ค. 2567 เวลา 15:23 น. 0 129
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^