LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

usericon

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)
ผู้ศึกษา     หิรัณยกุล สุวรรณมณีแก้ว
ปีการศึกษา     2566

บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับ ความต้องการความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ ความเหมาะสมของการบริหารโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับระดับคุณภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอน ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ความพึงพอใจ ของครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามสภาพจริงประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอน จำนวน 48 คน คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 716 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 716 คน และศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอน เฉพาะครูชาวไทย จำนวน 43 คน คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 429 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 429 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีจำนวน 9 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ซึ่งลักษณะที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเมินโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอน ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ฉบับที่ 7 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ฉบับที่ 8 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา และลักษณะที่ 2 ฉบับที่ 9 มีลักษณะเป็นแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามสภาพจริง
ผลการประเมิน พบว่า
1.    ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2.    ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่ม ที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
    3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) มีผลการประเมิน ดังนี้
        4.1 ด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
        4.2 ด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^