LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 24 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 22 พ.ค. 2567สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 22 พ.ค. 2567สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามแนวคิดจิตตปัญญา

usericon

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา
ผู้วิจัย : นางสาวธัญพร เทพสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองแสงวิทยา
ปีการศึกษา : 2565
    การวิจัยการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบผสมผสาน (Mixed-Methods) ของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยหลัก มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ (1) ศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา (3) ทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา (4) ประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา และ(5) ขยายผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 165 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา     กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถด้านจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 10 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูของโรงเรียนหนองแสงวิทยา และโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูของโรงเรียนหนองแสงวิทยา และโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และขั้นตอนที่ 5 ขยายผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูของโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย     
    การวิจัยการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ผู้วิจัยได้นำประเด็นที่ค้นพบจากการสรุปผล 5 ประเด็น ดังนี้
    1. ผลการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
         1.1 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และความต้องการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
         1.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
    2. ผลการสร้างการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา
         2.1 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เนื้อหาของรูปแบบ วิธีดำเนินงานของรูปแบบ และการวัดและประเมินผล ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเหมาะของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความเหมาะสม (Suitability) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    2.2 ผลการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ผลการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ได้แก่ บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กรอบเนื้อหา การประเมินผล และการนำไปใช้ ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเหมาะของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความเหมาะสม (Suitability) ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ บทนำ หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กรอบเนื้อหา อยู่ในระดับมาก และต่ำสุดได้แก่ การประเมินผล และการนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา
         3.1 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา พบว่า ก่อนใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และหลังใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
         3.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาพบว่า ก่อนใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และหลังใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
    4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา
         4.1 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมครูของโรงเรียนหนองแสงวิทยา และโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาและจดบันทึกไว้ พบว่า ครูมีความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะศึกษาและจัดกิจกรรมคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม และครูยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในผู้เรียน
         4.2 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนหนองแสงวิทยา และโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา สรุปผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา พบว่า      ครูมีความรู้ ความเข้าใจก่อนประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษานั้นมีค่อนข้างเล็กน้อย โดยหลังจากเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาแล้วนั้น ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาเพิ่มมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงภายในที่ได้จากกิจกรรมตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา พบว่า กิจกรรมตามแนวทางขึ้นกับแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่พบว่า มีการคิดใคร่ครวญมากขึ้น
             4.3 ครูของโรงเรียนหนองแสงวิทยา และโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินเชิงยืนยันรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา พบว่า ความเป็นประโยชน์ (Profitability) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินเชิงยืนยันคู่มือการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา พบว่า ความเป็นประโยชน์ (Profitability) ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
    5. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยา
     ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาพบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
duangkaew1307 11 มี.ค. 2567 เวลา 12:52 น. 0 100
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^