LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

การประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี

ผู้รายงาน    นางสาวอภิญญา พลบูรณ์
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
ปีการศึกษา    2565

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี ด้านสภาวะแวดล้อม, ด้านปัจจัยเบื้องต้น, ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 479 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Sampling) จำแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีการกำหนดขนาด ของกลุ่มผู้ประเมิน โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี ก่อนการดำเนินโครงการ (ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม) ประกอบด้วย แบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม จำนวน 11 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.90 (2) แบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ ที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี ก่อนการดำเนินโครงการ (ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น) ประกอบด้วยแบบสอบถาม ด้านปัจจัยเบื้องต้น จำนวน 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.91 (3) แบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างการดำเนินโครงการ (ประเมินด้านกระบวนการ) จำนวน 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 (4) แบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี หลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ (ประเมินด้านผลผลิต) จำนวน 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ 0.93 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

    ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ดังนี้
    1. ผลการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ “มาก” และ “มากที่สุด” โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย “มากที่สุด” คือ โครงการนี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมาคือ มีการวางแผนการดำเนินโครงการไว้อย่างเป็นขั้นตอนมีระบบ
    2. ผลการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ “มาก” และ “มากที่สุด” โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย“มากที่สุด” คือ มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินงาน รองลงมา คือ มีการมอบหมาย การดำเนินงานในโครงการมีความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
    3. ผลการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ “มาก” โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย “มากที่สุด” คือ การดำเนินฐานการเรียนรู้ของโครงการ โรงเรียนมีการประสานงานร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น รองลงมาคือ โครงการการดำเนินการจัดฐานการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
    4. ผลการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ด้านผลผลิตพบว่า โดยภาพรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ “มาก” โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย “มากที่สุด” คือ โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน รองลงมาคือ โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^