LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

การบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันฯ

usericon

ชื่อเรื่อง    การบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)
ผู้วิจัย        นางสาวพิมลพรรณ เฮ็งเส็ง    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
        วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)
        เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีวิจัย        ปีการศึกษา 2566
บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) 2) พัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) และ 3) ศึกษาผลการใช้ การบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประชากร/กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 36 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 9 คน และคณะกรรการประเมินมาตรฐานการศึกษาของเทศบาล จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .96 แบบประเมินความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .95 แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบประเมินประสิทธิผล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .94 และแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .93 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการบรรยาย

สรุปผลการวิจัย
    1. สภาพการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) พบว่า โดยรวมมีสภาพการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง และทุกด้านของสภาพการบริหาร งานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยสูงสุด คือ ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้กับด้านการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการบริหารหลักสูตร ต่อมาคือ ด้านการบริหารการนิเทศภายในกับด้านการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลำดับโดยทุกข้อของสภาพการบริหาร งานวิชาการแบบทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก มีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 3.14 – 3.63
    2. การบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน การบริหารงานวิชาการ ด้านการดำเนินการบริหารงานวิชาการ ด้านการติดตามและทบทวนการทำงาน และด้านการประเมินผลการบริหารงานวิชาการ ผลการประเมินความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ โดยผู้บริหารโรงเรียนพบว่า โดยรวมการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมฯ มีความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และทุกด้านมีความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุดคือ ด้านการดำเนินการบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการบริหารงานวิชาการ ลำดับต่อมาคือ ด้านการติดตามและทบทวนการทำงาน กับด้านการประเมินผลการบริหารงานวิชาการ ตามลำดับ และทุกข้อขององค์ประกอบมีความเหมาะสมนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.56 – 5.00
    3. ผลการใช้การบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีดังนี้
        3.1 การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของเทศบาลเมืองสระบุรี มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาในปีการศึกษา 2566 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่าปีการศึกษา 2565 (อยู่ในระดับดี เท่ากับ 1.08 โดยทุกมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2566 สูงกว่าปีการศึกษา 2565 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.89 – 1.20
        3.2 การประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) พบว่า โดยรวมประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด และทุกด้านมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุดคือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการทำงานเป็นทีม ลำดับต่อมา คือ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน การสอน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดผลและประเมินผล ตามลำดับ และทุกข้อมีประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.59 – 4.88
        3.3 ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) พบว่า โดยรวมครูในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด และทุกข้อครูในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.69 – 4.92ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^