LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ

usericon

ชื่อเรื่อง        : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
ชื่อผู้รายงาน    : ยุทธชัย ราชกิจ
หน่วยงาน     : โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ปีที่รายงาน     : 2566

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ (Input Evaluation) โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี 4) เพื่อประเมินด้านผลการดำเนินโครงการ (Product Evaluation) ในการดำเนินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี รูปแบบการประเมินครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประเมินโครงการด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPI Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 66 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 275 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 275 คน รวม 629 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 9 ฉบับ ที่มีต่อโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี นำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการประเมิน พบว่า
    1. ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารและครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อด้านบริบทของโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
    2. ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ (Input Evaluation) โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารและครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยการดำเนินงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
    3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
    4. ด้านผลการดำเนินโครงการ (Product Evaluation) โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
        4.1 ผลการประเมิน จากแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จากการสอบถามผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและ ผู้ปกครองนักเรียน พบว่ามีความคิดเห็นต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับมาก
        4.2 ผลการประเมิน จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จากการสอบถามผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและ ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^