LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
     ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้วิจัย     นางสาลี่ เชิดชู
ปีที่ศึกษา    2564-2565

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2. เพื่อสร้างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3. เพื่อประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และ 4. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 193 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 193 คน ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ความสามารถสื่อสารได้ ในปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 2) แบบตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 4 ฉบับ 3) แบบตรวจสอบผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 4) แบบตรวจสอบผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 5) รายงานผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง ของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครู ผู้มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพและแนวการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ผู้บริหารขาดการวางแผนงาน มีการกำหนดเป้าหมายแต่ขาดการปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ด้านครูและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีการวิเคราะห์หลักสูตร ขาดการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลไม่เป็นระบบ ด้านคุณภาพของนักเรียน ระบบการประเมินผลไม่สอดคล้องกับสภาพจริง และด้านการรายงานผล ไม่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประเมินและสรุปงาน และแนวทางการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ผู้บริหารต้องมีระบบการวางแผนงาน มีการจัดทำแผน พันธกิจ เป้าหมายให้ชัดเจน จัดวางระบบการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านครูควรต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินตามตัวชี้วัด การวางแผนระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนตลอดจนการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับคณะครูต่อไป
    2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ผลการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กำหนดนโยบาย (Policy) ขั้นที่ 2 นำนโยบายสู่ห้องเรียน (Do) ขั้นที่ 3 ร่วมนำสู่การปฏิบัติ (Acting) ขั้นที่ 4 ร่วมสะท้อนผลสู่การพัฒนา (Reflecting) และขั้นที่ 5 พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และผลการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครู พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.=0.56)
    3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.26, S.D.=0.56)
4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สรุปได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
4.1 ผลการบริหารงานของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำหนดนโยบาย (Policy) ขั้นที่ 2 นำนโยบายสู่ห้องเรียน (Do) ขั้นที่ 3 ร่วมนำสู่การปฏิบัติ (Acting) ขั้นที่ 4 ร่วมสะท้อนผลสู่การพัฒนา (Reflecting) ขั้นที่ 5 พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทุกขั้นตอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 ( =4.22 เท่ากับ S.D.=0.56) และปีการศึกษา 2565 ( =4.22 เท่ากับ S.D.=0.55) ตามลำดับ
4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาพรวมมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ ( =4.33 , S.D.=0.51) และเมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทั้งสองปีการศึกษา 2564 – 2565 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผล การพัฒนาสูงขึ้นสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าต้นสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งสองปีการศึกษา แต่เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าต้นสังกัด ในขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าต้นสังกัด ตลอดสองปีการศึกษา
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2564 -2565 พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, S.D.=0.48)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^