LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

usericon

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2
ผู้วิจัย     นายเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปีที่ดำเนินการ     ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ
    
    โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติ การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 มีองค์ประกอบและปัจจัยหลายประการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการเช่น ความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ สถานที่และงบประมาณ ซึ่งการที่จะทราบว่าการดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด มีความพร้อมหรือขาดความพร้อมในเรื่องใด ควรปรับปรุงแก้ไขสิ่งใด แผนงานใดที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว จึงจำเป็นต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) 4) การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คนและผู้แทนครู 1 คน) ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 2) ครู จำนวน 22 คน ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 3) นักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 175 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 175 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.0 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( - coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.90 ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.0 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
( - coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.0 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( - coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.0 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( - coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.0 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( - coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.98
    ผลการวิจัย
        1) การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
คุณลักษณะความพอเพียงตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมต้นกล้าพันธุ์ดีศรี นทอ.2 โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมยอดนักออม โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

mommam623 24 ม.ค. 2567 เวลา 11:45 น. 0 106
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^