LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การประเมินโครงการพัฒนานักเรียนตามรอยพ่อฯ

usericon

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนานักเรียนตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย นายพายุ วรรัตน์

ปีที่จัดทำ 2564

บทคัดย่อ รายงานประเมินโครงการนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อประเมิน 1) บริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการ 3) ความเหมาะสมในการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการฯ 4) ผลผลิตของโครงการฯ 4.1) เปรียบเทียบความรู้ 4.2) ผลการประเมินผลผลิต 4.3) ความพึงพอใจที่มีต้อโครงการฯ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง และ 5) ผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนานักเรียนตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPPI Model) กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารและครู จํานวน 38 คน คณะกรรมการสถานศึกษา้ขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน จํานวน 217 คน ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 217 คน ในปีการศึกษา 2565 รวม 485 คน

เครื่องมือที่เก็บข้อมูลมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับประเมินด้านบริบท ฉบับที่ 2 สำหรับประเมินปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 สำหรับประเมินกระบวนการ ฉบับที่ 4 สำหรับประเมินผลผลิต ฉบับที่ 5 สำหรับประเมินความพึงพอใจ และฉบับที่ 6 สำหรับประเมินผลกระทบและแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนข้อที่มีค้าเฉลี่ยต่ำสุดคือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

2. ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า 2.1 ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้า จากความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ รองลงมาคือบุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคืองบประมาณในการดําเนินโครงการมีเพียงพอ 2.2 ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าจากผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการโดยการทดสอบความรู้ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.89 คะแนน

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการวางแผนการดําเนินโครงการสู่การปฏิบัติ รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุง วิธีการดําเนินโครงการเมื่อพบว่าบกพร่องและโรงเรียน มีการขยายผลลงสู่ชุมชน/เผยแพร่

4. ด้านผลผลิต พบว่า 4.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังดําเนินโครงการมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.2 ผลการประเมินผลผลิตของ 10 กิจกรรมในภาพรวมผลการประเมินผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 4.3 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

5. ผลการประเมินผลกระทบ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุก์ใช้ในการทํางานและส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติตนให่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

สรุปได้ว่า การประเมินโครงการพัฒนานักเรียนตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดำเนินการโครงการต่อเนื่องต่อไป
payucord2018 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:54 น. 0 91
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^