LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

usericon

ชื่อผลงาน     การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย     นายพายุ วรรัตน์
ปีที่จัดทำ 2564
บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเมืองสมเด็จกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและครู จํานวน 38 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน จํานวน 217 คน ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 217 คน ในปีการศึกษา 2564 รวม 485 คน โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบและสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหาร ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารและการเผยแพร่รูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในภาพรวม 6 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการมีภาวะผู้นำแบบเกื้อหนุน ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหาร ทั้งระบบ ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้านการกระจายอำนาจ
    ส่วนสภาพความต้องการดำเนินการในภาพรวมทุกด้านพบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด และทุกด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ด้านการกระจายอำนาจ ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทั้งระบบและด้านการมีภาวะผู้นำแบบเกื้อหนุน ตามลำดับ
2. สรุปผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองสมเด็จ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวคิดและหลักการของรูปแบบ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของ รูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์และข้อมูลป้อนกลับ ส่วนที่ 3 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ ส่วนที่ 4 การประเมินรูปแบบและส่วนที่ 5 เงื่อนไขความสำเร็จ
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยสรุปผลได้ดังนี้
3.1 ผลการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพบว่าโดยภาพรวม การพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.74)
3.2 ผลการพัฒนาปัจจัยและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้พบว่า โดยภาพรวมการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.45)
3.3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองสมเด็จ ตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่างท้องถิ่นกับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม ร้อยละ 82.52 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
4. สรุปผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองสมเด็จ
4.1 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.53)
4.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินการใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-bar= 4.60)
payucord2018 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:50 น. 0 95
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^