LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีรที่ 4
ผู้ศึกษา นายเกรียงไกร ผิวขำ
โรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอบัวลาย
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

    รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จ ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอน แบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอบัวลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีเครื่องมือ 3 ชนิด ดังนี้
    1.บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอน แบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 8 เล่ม
    2 .แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

    3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบสอบถามประเภท แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) และ ค่าทดสอบที (t – test)
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า
        1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เท่ากับ 87.65/85.15 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
        3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด
Title: The Results of Using the Programmed Instruction of Wonderful Adjective World
with 2W3P Teaching Technique to Enhance Vocabularies Recognition
Abilities for Grade 4 Students.
Researcher: Mr.Kriangkrai Phiwkham
School: Ban Nondoo School, Bualai District, Nakhonratchasima Primary Educational
    Service Area Office 6
Academic Year: 2023

Abstract

    The results of using the programmed instruction of Wonderful Adjective World with 2W3P teaching techniques to enhance vocabularies recognition abilities for grade 4 students at Ban Nondoo School, Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 6 aims to create and develop a programmed instruction of Wonderful Adjective World with 2W3P teaching techniques to enhance vocabularies recognition abilities for grade 4 students to reach in the standard efficiency of 80/80, to compare the academic achievement of grade 4 students before and after studying by using the programmed instruction of Wonderful Adjective World with 2W3P teaching techniques to enhance vocabularies recognition abilities for grade 4 students and to study the students’ satisfaction from using the programmed instruction of Wonderful Adjective World with the 2W3P teaching technique to develop vocabularies recognition abilities. The target group used in the study was grade 4 students in the first semester of academic year 2023, Ban Nondoo School, Bualai District, Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 6, obtained from purposive sampling.
    There are 3 types of tools used to collect data in this study as follows:
    1. The programmed instruction of Wonderful Adjective World with 2W3P teaching techniques to enhance vocabularies recognition abilities for grade 4 students created by the researcher.
    2. Achievement test from the programmed instruction of Wonderful Adjective World with 2W3P teaching techniques to enhance vocabularies recognition abilities for grade 4. it is a multiple choice type with 4 answer options, totaling 30 questions.
    3. Questionnaire on students' satisfaction using the programmed instruction of Wonderful Adjective World with 2W3P teaching techniques to enhance vocabularies recognition abilities for grade 4 students. It is a checklist and rating scale, 5 levels, 15 questions
    Statistics used in data analysis are arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.) and t test (t – test).
    The results of the data analysis concluded that
    1. Effectiveness of the programmed instruction of Wonderful Adjective World with 2W3P teaching techniques to enhance vocabularies recognition abilities for grade 4 students was 87.65/85.15 according to the criteria set for 80/80.
    2. The academic achievement of students after studying is higher than before studying. Significantly statistically at the .01 level.
    3. Grade 4 students are satisfied with their learning using the programmed instruction of Wonderful Adjective World with 2W3P teaching techniques to enhance vocabularies recognition abilities for grade 4 students, the consistency was at the highest level.

kohget3 06 ธ.ค. 2566 เวลา 20:52 น. 0 143
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^