LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 28 ก.พ. 2567ศึกษามาแล้ว! รู้หรือไม่ โรงเรียนไหนยังฝืนคำสั่ง "ครูนอนเวร" ร้องเรียนได้ สายด่วนการศึกษา 1579 28 ก.พ. 2567ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ 27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

บทคัดย่อ

usericon

เรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค
    การสอนแบบ 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ผู้รายงาน     นางศิริวรรณ เตชะสุข
ปีการศึกษา     2565

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ และ 4) เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ครู จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม และระยะที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองใช้นวัตกรรมกลุ่มเดี่ยวในระยะที่ 2
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความสำหรับครู จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, แบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความสำหรับผู้เชี่ยวชาญ, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอ่านจับใจความ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91, และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และสถิติทดสอบที
    ผลการวิจัย พบว่า
        1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ผู้วิจัยสอน โดยพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 5W1H รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรจัดให้เหมาะกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกิจกรรมกลุ่ม การใช้เทคนิคการสอนแบบ 5W1H การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติของนักเรียน ตรวจจากผลงานของนักเรียนทั้งจากผลงานกลุ่ม หรือรายบุคคล การทำแบบฝึกหัด และการทำแบบทดสอบ
        2. คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.57) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.37/87.25 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
        3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4. นักเรียนมีพัฒนาการโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก (มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ เท่ากับ 77.72) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.64, S.D. X-bar = 0.08)

siriwan22256 30 พ.ย. 2566 เวลา 22:03 น. 0 92
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^