LASTEST NEWS

23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน

การประเมินโครงการวางทุกงานอ่านทุกวัน ของโรงเรียนวันครู(2504)

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    การประเมินโครงการวางทุกงานอ่านทุกวัน ของโรงเรียนวันครู(2504)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3) เพื่อ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการวางทุกงานอ่านทุกวัน (Product Evaluation) ผู้ประเมินยึดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนวันครู(2504) จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน ( ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 45 คน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 45 คน ใช้วิธีเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยการใช้ลำดับเลขคี่ ยกเว้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและผลการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เก็บข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามผู้บริหารและครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามประเด็นบริบทของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามประเด็นกระบวนการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามและแบบเก็บข้อมูลประเด็นผลผลิตของโครงการ จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง (Construct Validity) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient) โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Window
สรุปผลการประเมิน
    1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการวางทุกงานอ่านทุกวัน ของโรงเรียนวันครู(2504) อยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ได้คะแนน 10.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่าผ่านทุกตัวชี้วัดของประเด็นด้านบริบทของโครงการ และเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามตัวชี้วัดในการประเมิน ได้ดังนี้ ความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ( = 4.68) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ( = 4.60) และ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ( = 4.52)
    2. ผลการประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการวางทุกงานอ่านทุกวัน ของโรงเรียนวันครู(2504) อยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ได้คะแนน 18.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ผ่านทุกตัวชี้วัดของประเด็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ และเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามตัวชี้วัดในการประเมินได้ดังนี้ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ( = 4.80) ความพร้อมของงบประมาณ ( = 4.55) ความเหมาะสมของสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ( = 4.54) และความพร้อมของบุคลากร ( = 4.48)
    3. ผลการประเมิน ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการวางทุกงานอ่านทุกวัน ของโรงเรียนวันครู (2504) อยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ได้คะแนน 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ผ่านทุกตัวชี้วัดของประเด็นด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามตัวชี้วัด ในการประเมินได้ดังนี้ การวางแผน ( = 4.70) การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ( = 4.40) การดำเนินงาน ( = 4.36) และ การปรับปรุงพัฒนา ( = 4.32)
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการวางทุกงานอ่านทุกวันของโรงเรียนวันครู(2504)อยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ได้คะแนน 44.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่าผ่านทุกตัวชี้วัดของประเด็นด้านผลผลิตของโครงการ และเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามตัวชี้วัดในการประเมินได้ดังนี้ ผลการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน (100%) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ ( = 4.53) คุณลักษณะนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ( = 4.30) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (71.71%)
    5. ผลการประเมินโครงการวางทุกงานอ่านทุกวัน ของโรงเรียนวันครู (2504) มีความสำเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวม 92.00 ผลการวัด เท่ากับ 89.68% จาก 100 คะแนน เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่าทุกประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้และเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามประเด็นการประเมินได้ดังนี้ ด้านบริบทของโครงการ (92.00 %) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (91.15%) ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (88.90%) และด้านผลผลิตของโครงการ (86.67%)

unnity.porn 27 พ.ย. 2566 เวลา 15:14 น. 0 112
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^