LASTEST NEWS

23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน

เผยแพร่ผลงานรางวัลครูต้นแบบ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง

usericon

ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัติของครูสังคมศึกษา)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว
๑.๔ ปัจจุบันอายุ ๓๒ ปี อายุราชการ ๗ ปี ๖ เดือน ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๘
๑.๕ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
• อาจารย์ • รองศาสตราจารย์
• อื่นๆ.................
๑.๖คุณวุฒิทางการศึกษา
๑) วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
๑.๗ สถานศึกษา/ หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับเงินเดือน อันดับ ค.ศ.๒ ขั้น ๒๘,๕๐๐ บาท
๑.๘ สถานศึกษาเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๑ ถนน - ตำบล/แขวง เมืองเก่า
อำเภอ/เขต กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๒๕๒๔๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยประพฤติผิดจรรณยาบรรณของวิชาชีพ
( เอกสารแนบ ก.พ.๗ ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง )
องค์ประกอบที่ ๒ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
๒.๑ คุณวุฒิทางการศึกษา
๑) วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา
( เอกสารแนบ สำเนาวุฒิการศึกษา ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
๒.๒ อายุราชการ
เริ่มรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
( เอกสารแนบ ก.พ.๗ ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
๒.๓ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครู
เริ่มรับตำแหน่ง ครู คศ.๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
( เอกสารแนบ ก.พ.๗ ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
๒.๔ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครู
เริ่มรับตำแหน่ง ครู คศ.๒ วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๕
(เอกสารแนบ ก.พ.๗ ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
๒.๕ ประสบการณ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับต่างๆ
- คณะกรรมการชมรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
( เอกสารแนบ คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และรูปภาพผลงาน )
องค์ประกอบที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน
๓.๑ รางวัล/ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

- รางวัลการส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
( เอกสารแนบ เกียรติบัตรที่ได้รับ ของนางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 กิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศอันดับ 1
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
ชนะเลิศอันดับ 1
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เรียนรวม – ศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศอันดับ 1
( เอกสารแนบ เกียรติบัตร ภาพผลงาน ที่ได้รับ ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง )
๓.๒ รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จหรือความภาคภูมิใจย้อนหลัง ๒ ปี
๑) ผลงานที่ได้รับรางวัล
- รางวัลการส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศอันดับ 1
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สาระสุขศึกษาและพลศึกษาการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3ชนะเลิศอันดับ 1
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เรียนรวม – ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศอันดับ 1
( เอกสารแนบ เกียรติบัตร ภาพผลงาน ที่ได้รับ ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง )
๒) การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
ข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานทางวิชาการ และหัวหน้าสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา ดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้นำมาออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน ร่วมจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ดำเนินการในลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้งานวิชาการของ
โรงเรียนเป็นระบบและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
( เอกสารแนบ ภาพผลงานกิจกรรม ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
๓) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมไหวัครู กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมโครงการหนองนาโมเดลของโรงเรียน
( เอกสารแนบ ภาพผลงานกิจกรรม ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ให้ความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมงานในพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักใคร่ของคนในชุมชนและทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน
( เอกสารแนบ ภาพผลงานกิจกรรม ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
๕) การติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนรายบุคคล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
( เอกสารแนบ ภาพผลงานกิจกรรม ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
องค์ประกอบที่ ๔ การเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔.๑ จำนวนครั้งของการเผยแพร่ผลงานหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากระยะเวลาเริ่มรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย – ปัจจุบัน ครู ค.ศ.๒ รวม ๗ ปี ๖ เดือน
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มากกว่า ๕ ครั้งขึ้นไป จากการประชุม อบรมสัมมนา การเข้าชมงาน-เข้าร่วมนิทรรศการ การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาหาความรู้ทางระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
( เอกสารแนบ เกียรติบัตร / ภาพผลงานกิจกรรม ของ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)
๔.๒ วิธี ช่องทางการเผยแพร่ผลงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑) การประชุม อบรมสัมมนาพัฒนาตนเอง และได้มีการนำความรู้ที่ได้จากการประชุม อบรม มาถ่ายทอดและเผยแพร่กับเพื่อนครู รวมถึงการแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนกับเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมทางวิชาการของโรงเรียน
๒) การเข้าชมงาน-เข้าร่วมนิทรรศการ ที่หน่วยงานต่างๆได้จัด เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนเสมอ
๓) การเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอกและองค์กรต่างๆ
๔) การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕) การศึกษาหาความรู้ทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการสอน โดยการใช้สื่อ สร้างและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสม
๖) การพบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ มาพัฒนางาน พัฒนาการสอนให้หลากหลายมากขึ้น พัฒนางานในวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น
jenjira2934 25 พ.ย. 2566 เวลา 13:02 น. 0 103
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^