LASTEST NEWS

23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน

การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101

usericon

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย         นางสาวเบญจวรรณ บุญคูณ
ปีที่วิจัย         ปีการศึกษา 2564

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailandกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/752)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailandกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC 3)เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/14 จำนวน
14 ห้องเรียน ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 535 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9ที่กำลังเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1)แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา
อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10เล่ม2) แผนการจัดการเรียนรู้ในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailand
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10แผน ใช้สอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailandชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.58 มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.30ถึง 0.80และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRCจำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.91มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (T - test Dependent Sample)
ผลการวิจัยพบว่า
    1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRCที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ80.84/80.16ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75ที่ตั้งไว้
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา
อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRCหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Attractions in Northeast of Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRCโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
Comman24 23 พ.ย. 2566 เวลา 09:22 น. 0 95
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^