LASTEST NEWS

23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
ชื่อผู้วิจัย         นายธีรวัฒน์ สมเพาะ
ปีที่รายงาน         2566

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง 2) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง และ4) ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มีการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง จากเอกสาร และการสัมภาษณ์ 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยการสนทนากลุ่ม 3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และการสอบถามด้วยแบบสอบถามเพื่อประเมินการทดลองใช้ และ 4) การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีแนวทางการพัฒนารูปแบบโดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักธรรมิภาบาลนำมาเป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ใช้กระบวนการจัดการเป็นแบบสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในบริหารการจัดการสถานศึกษากับทุกภาคส่วนให้สถานศึกษาเป็นผู้นำทางในการเรียนรู้การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้าน และชุมชน โดยการสร้างวัฒนธรรมพึ่งตนเอง ประหยัด เรียบง่าย ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ มีความอดทน ขยัน มีความเพียรในการทำงานและการเรียนรู้ ส่งเสริม และเสริมสร้างในการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมรู้รักสามัคคีมีจิตอาสา รักความเป็นประชาธิปไตย ใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตน และสถานศึกษา สำหรับการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อสร้างค่านิยมจิตอาสา และการแบ่งปันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีโครงสร้าง และรูปแบบในการจัดการโดยการกำหนดตำแหน่ง หน้าที่ อำนาจความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในหลักเกณฑ์ที่แน่นอน อยู่บนความยืดหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์บนความพอดี พอประมาณ ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนมีระบบการเงินการบัญชีที่ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในส่วนของการจัดการสถานศึกษาควรนำเอาหน้าที่ของการจัดการที่มี 4 ด้านคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การนำไปปฏิบัติ (Leading) และการควบคุม (Controlling) หรือ POLC มาใช้เป็นรูปแบบในการจัดการทั้งนี้เพราะว่า POLC เป็นรูปแบบการจัดการที่นิยม ได้รับการยอมรับและใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ซึ่งประกอบด้วย 4 ภารกิจหลัก คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยหลักการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9 ประการ ประกอบด้วย หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำไปปฏิบัติ และการควบคุม โดยความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มีความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า มีการประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจใน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และนำแผนไปปฏิบัติ โดยการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน ราษฎร์บำรุง พบว่า ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก พฤติกรรมดำรงตนบนความพอเพียง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุงพบว่า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
    4. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดโคนอนราษฎร์บำรุงพบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และจากการถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล ปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จในการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และการประสานความร่วมมือร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
teerawat 20 พ.ย. 2566 เวลา 17:33 น. 0 99
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^