LASTEST NEWS

23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
        รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
ผู้รายงาน    รพีพร สิงห์โต
ปีที่ศึกษา      2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบ การเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 22 แผน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ จำนวน 5 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.65/83.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้เอกสารประกอบ การเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
thayaya2522 20 พ.ย. 2566 เวลา 14:27 น. 0 78
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^