LASTEST NEWS

23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

usericon

ผู้วิจัย : นายภิญโญ กันหา
ปีงบประมาณ : 2566
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2) สร้างกลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ 3) ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีวิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้ 1.1) ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารการศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1.2) ศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 78 คน และครูที่รับผิดชอบงานประกัน จานวน 78 คน รวม 156 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1.3) ศึกษาแนวทางการดำเนินงานระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พึงประสงค์ โดยการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ขั้นตอนที่ 2) สร้างกลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 2.1) ร่างกลยุทธ์การดำเนินงานระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยศึกษาจากหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 2.2) ประเมินกลยุทธ์ การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจงโดยการการสนทนากลุ่ม และประเมินร่างกลยุทธ์ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินกลยุทธ์ และ ขั้นตอนที่ 3) ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 130 คน และ 2) ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการประกันคุณภาพ จำนวน 130 คน รวม 260 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในที่มีต่อการนากลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ แบบสรุป ผลการประเมินสถานศึกษาส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลังจากทดลองใช้ กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในที่มีต่อกลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄=3.89, S.D=0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากมาก ไปหาน้อย พบว่า ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=3.96, S.D=0.70) รองลงมา คือ ด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄=3.90, S.D=0.78) และด้านการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄=3.82, S.D=0.68) ตามลาดับ
2. กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเงื่อนไขความสาเร็จ ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนา มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 2) ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านประกันคุณภาพภายใน และ 3) กากับ ติดตามและประเมินสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผลการประเมินกลยุทธ์ ของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
3. ผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า
3.1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนผู้รับผิดชอบที่มีต่อการนากลยุทธ์ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สู่การปฏิบัติ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄=4.09)
3.2) ผลการประเมินการนำกลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไปใช้ พบว่า อยู่ในระดับดีขึ้นไป มีจานวน 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.23
3.3) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันที่มีต่อกลยุทธ์ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄=4.42)
krukitibut1 19 พ.ย. 2566 เวลา 15:52 น. 0 106
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^