LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

usericon

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดรายวิชา เคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นางอุดมศรี อุตส่าห์ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ของวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พันธะโคเวเลนต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5) แบบประเมินรูปแบบหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตนเอง และกระตุ้นให้เกิดความท้าทายการใช้คำถาม การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีทักษะแก้ปัญหา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่า “QPPCRC MODEL” มีองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้แก่ 1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) การวัดผลและประเมินผล 5) เงื่อนไขและปัจจัยในการนำรูปแบบไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งคำถาม (Questioning: Q) ขั้นที่ 2 ขั้นนำเสนอปัญหา (Problem Statement: P) ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis: P) ขั้นที่ 4 ขั้นเชื่อมโยงความรู้(Connecting: C) ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนผลและสื่อสาร (Reflecting and Communicating: R) ขั้นที่ 6 ขั้นสรุป (Conclusion: C) เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียน ในกลุ่มภาคสนาม จำนวน 32 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.21/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมิน รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
4.1 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89)
4.2 ผลของการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบัวใหญ่ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า ความพึงพอใจรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.05)
s6641030651 06 พ.ย. 2566 เวลา 11:54 น. 0 156
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^