LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียน
สรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นางสาวเกษมศรี ศุภสรณาคม
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2566
บทคัดย่อ
     การวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียน
สรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Radom Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทดลองสอนด้วยตนเองตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจำนวน 6 แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที จำนวน 12 คาบ ทำการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.23 / 76.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75     2) คะแนนพัฒนาการด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ นี้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิผลของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.5730 แสดงว่าหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแล้วนักเรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.30
     จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ มีการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบและจัดระเบียบความคิด ทั้งยังสามารถสรุป ความคิดเป็นของตนเองได้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยในการกระตุ้นความจำจึงน่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนไปปรับประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ในหมวดต่างๆ หรือเนื้อหาหลักไวยากรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อไป

คำสำคัญ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่การเขียนสรุปความโดยใช้ Mind mapping

sipsam101 04 พ.ย. 2566 เวลา 10:36 น. 0 188
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^