LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา

usericon

ชื่อเรื่อง     กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)
ผู้วิจัย      เอกพงษ์ บัวจันทร์
ปีที่ทำการวิจัย    2565

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) 3) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และตัวแทนชุมชน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและตัวแทนชุมชนต่อจากนั้นจัดทำกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค SWOT ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำรายกลยุทธ์และตรวจสอบกลยุทธ์โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
    ผลการวิจัย พบว่า
    สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน
    ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็ง รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมมือวางแผน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน
    กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 13 กลยุทธ์รอง ได้แก่ กลยุทธ์หลักที่ 1 ค้นหารับรู้คู่ชุมชน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 2 ร่วมมือวางแผน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 3 ขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 4 ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง และกลยุทธ์หลักที่ 5 รับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
    ผลสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ปรากฏผลดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกกลุ่มวิชา นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ นักเรียนมีความประพฤติดี กริยามารยาทเรียบร้อย นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ชอบออกกำลังกาย นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชน ผู้มีอุปการคุณและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียนต่อผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
sethgreen644 03 พ.ย. 2566 เวลา 20:27 น. 0 141
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^