LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้วิจัย เอกพงษ์ บัวจันทร์
ปีที่ทำการวิจัย    2565

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และตัวแทนชุมชน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและตัวแทนชุมชนต่อจากนั้นจัดทำกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค SWOT ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำรายกลยุทธ์และตรวจสอบกลยุทธ์โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
    ผลการวิจัย พบว่า
    สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน
    ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็ง รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมมือวางแผน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน
    กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 13 กลยุทธ์รอง ได้แก่ กลยุทธ์หลักที่ 1 ค้นหารับรู้คู่ชุมชน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 2 ร่วมมือวางแผน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 3 ขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 4 ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง และกลยุทธ์หลักที่ 5 รับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
    ผลสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปรากฏผลดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกกลุ่มวิชา นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ นักเรียนมีความประพฤติดี กริยามารยาทเรียบร้อย นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ชอบออกกำลังกาย นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชน ผู้มีอุปการคุณและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียนต่อผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
sethgreen644 30 ต.ค. 2566 เวลา 18:40 น. 0 187
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^