LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถ

usericon

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัด การเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 S: Survey การสำรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอนที่ 2 P: Product/ Innovation Development ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 I: Implementation การทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 4 E : Evaluation & Revision การประเมินและปรับปรุง ในขั้นตอนการทดลองเพื่อตรวจสอบรูปแบบ นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) จำนวน 32 คน ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองตามรูปแบบ The One Group Pretest–Posttest Design ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. สภาพการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32) โดยมีความคิดเห็นในระดับมากลำดับสูงสุด คือ ข้อ (5)
นักเรียนต้องการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองบ่อย ๆ เพื่อพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์ของ
ตนเอง ( = 4.13) จากการสัมภาษณ์ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาชีววิทยาพบว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิชาชีววิทยาส่วนใหญ่ คือนักเรียนไม่ให้ความสนใจและไม่เห็นความสำคัญของเนื้อหาที่เรียนและมีความเชื่อว่าวิชาชีววิทยาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยาก เนื้อหาเยอะ และสิ่งที่เรียนไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้นักเรียนขาดความเข้าใจในบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ขาดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดความสามารถการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
    2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (7E) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning Theory) โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) บทบาทครู 5) บทบาทนักเรียน 6) บรรยากาศการเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผล เรียกว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีกระบวน
การจัดการเรียนรู้ มี 6 ขั้น ประกอบด้วย (1) M: Motivating ขั้นเร้าความสนใจ (2) E: Exploration ขั้นสำรวจค้นหา (3) B: Brainstorming ขั้นระดมสมองคิดค้นคว้า (4) T: Transferring ขั้นถ่ายโอนความรู้ (5) E: Extension ขั้นเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) A: Application ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ โดยนักเรียนมีคะแนนจากแบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 5 แผน มีค่าคะแนนระหว่างเรียน (E1) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.88 และมีคะแนนหลังเรียน (E2) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.33 แสดง ให้เห็นว่าการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.88/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
    3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.13 และหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.46 ค่า t เท่ากับ 19.00 อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด
pjjanjira15 29 ต.ค. 2566 เวลา 15:48 น. 0 202
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^