LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย    นายสิรพัชญ์ สิรไชยพัฒน์
สังกัด    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่วิจัย    2565

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน รับรองรูปแบบและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 45 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์
ผลการวิจัย พบว่า
    1. ผลการสำรวจปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนไม่ชอบคิด ขาดทักษะทางคณิตศาสตร์ ไม่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เร้าใจ นักเรียนสนใจและอยากเรียนรู้ตามกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม อยากให้ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
    2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน แบบ PADS Model ได้แก่ 3.1) ขั้นนำ 3.2) ขั้นกิจกรรม 3.3) ขั้นอภิปราย และ 3.4) ขั้นสรุป และ 4) การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.28, S.D. = 0.61)
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
        3.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน แบบ PADS Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.07/85.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
        3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.27, S.D. = 0.64)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^