LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก

usericon

บทคัดย่อ

    การศึกษาค้นคว้า เรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 สังคมศึกษา เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 605 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 คน ได้มาโดยวิธีการจับฉลากรายชื่อห้องเรียนมา 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 เล่ม และ 2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถของนักเรียน เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก มีจำนวน 50 ข้อ 2.2) แบบทดสอบย่อยจำนวน 6 ชุด เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก รวมทั้งสิ้น 75 ข้อ และ 2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t - test Dependent Samples) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
        1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.94/86.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
        2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7319 ซึ่งแสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7869 คิดเป็น ร้อยละ 78.69
        3. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. นักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ส30105 เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^