LASTEST NEWS

22 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E PLUS

usericon

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E PLUS ชุด แรงในชีวิต
ประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย    :     นิตยา สุวรรณมณี
ปีที่วิจัย    :    2564

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ชุด แรงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ชุด แรงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ชุด แรงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ชุด แรงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบค่าที (t – test)
    ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้ 1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ต่ำมาก 2) ศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้ 3) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 6) การส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม 7) เทคนิคการตั้งคำถาม และคำถาม จำนวน 10 ข้อ และผลจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี พบว่า แนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ซึ่งผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเอง และวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลและเตรียมนำเสนอข้อมูลด้วยการทำแผนผังความคิด โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุดของการสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus คือ “คำถาม” จะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
2.ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ชุด แรงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 มีประสิทธิภาพ 83.04/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus มีดังนี้ ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 การสำรวจและค้นหา ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 การขยายความรู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผล + Plus 5.1) เครื่องมือทดสอบความคิด/แผนผังความคิด 5.2) การนำเสนอผลงาน
    3.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ชุด แรงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ชุด แรงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.75 SD. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E Plus ( = 3.79 SD. = 0.44) ด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ( = 3.76 SD. = 0.56) ด้านเนื้อหา ( = 3.74 SD. = 0.51) และด้านครูผู้สอน ( = 3.74 SD. = 0.46)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^