LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

การศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของนักเ

usericon

ชื่อเรื่อง             การศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
ผู้รายงาน                นางสาวจันทร์ธิวา โสภา
                    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ปีที่พิมพ์              พ.ศ. 2566

บทคัดย่อ
    
    การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึก 2565 2) ศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 และ 3) ศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 22 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 กลุ่ม คือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 331 คน และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 182 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ประเด็นการดำเนินการบริหารงบประมาณ 8 ด้าน จำนวน 46 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.61- 0.88 มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9861 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน 6 ด้าน จำนวน 36 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.50 – 0.89 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9812 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
        ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
        1. การบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ ( = 4.64, S.D. = 0.19) รองลงมา คือ การบริหารบัญชี ( = 4.60, S.D. = 0.20) และการวางแผนงบประมาณ ( = 4.58, S.D. = 0.20) ตามลำดับ
        2. การศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ( = 4.76, S.D. = 013) รองลงมา ได้แก่ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ( = 4.68, S.D. = 0.20) และผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร ( = 4.67, S.D. = 0.17) ตามลำดับ
                3) การศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 พบว่า เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565 ในรายวิชาหลักโดยรวมทั้ง 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 11.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 11.90 รองลงมาได้แก่ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.76 และร้อยละ 7.21 ตามลำดับ ส่วนในรายวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบลดลงจากปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 6.37 แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบว่า นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด และระดับประเทศ ทุกรายวิชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^