LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)

usericon

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผู้ประเมิน นางปิยวรรณ พละราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งนี้มุ่งพัฒนาและประเมิน โดยใช้หลักการประเมิน แบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) คือประเมิน สภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิต พร้อมกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ครูและบุคลากร จำนวน 21 คน นักเรียน 118 คน ผู้ปกครองนักเรียน 118 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.73–0.99, 0.36–0.93,0.46–0.80, 0.43-0.85 และ 0.56-0.94 ตามลำดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98, 0.91, 0.90, 0.91 และ 0.94 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test (Dependent Samples) ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
2. ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยรวมพบว่ามีความพร้อม อยู่ในระดับ มาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
3. ความเหมาะสมของการปฏิบัติด้านกระบวนการของโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
     4. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้านผลผลิตโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนก่อนดำเนินโครงการ โดยรวมพบว่ามีผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความ
พึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หลังการดำเนินงานสูงกว่าก่อนการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสรุปโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจึงสมควรได้ดำเนินการต่อไปร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^