LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สมุทรสาคร

usericon

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผู้วิจัย : นางสาวหฤทัย บุญประดับ
ปีที่วิจัย : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทคัดย่อ

    การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใช้ระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research ) วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่ 1) เพื่อสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาผลการใช้
กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการยกร่างกลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ ในการบริหาร การวางแผน และการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 7 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตรวจสอบกลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ ในการบริหารการศึกษา การวางแผน และการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 9 คน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้แก่ ผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน คณะครู โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    สรุปผลการวิจัย
    1.กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประกอบด้วย
        1.1 วิสัยทัศน์ “นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย”

        1.2 พันธกิจ    
            1.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต
            1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ให้มีทักษะคัดกรองนักเรียน การดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน และให้คำปรึกษาเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ
            1.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเต็มตามศักยภาพ
            1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหา เฝ้าระวังกระบวนการคุ้มครองนักเรียนทั้งกรณีฉุกเฉิน และช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นระบบ
            1.2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การส่งต่อและพัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนทุกระดับอย่างทั่วถึง
        1.3 เป้าประสงค์
            1.3.1 สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครบทุกคนทุกโรงเรียน
            1.3.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการคัดกรองจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน
            1.3.3 สถานศึกษาในสังกัดมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
            1.3.4 สถานศึกษาในสังกัดมีการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
            1.3.5 สถานศึกษาในสังกัดมีเครือข่ายร่วมพัฒนา
        1.4 กลยุทธ์
            กลยุทธ์ที่ 1 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล
            กลยุทธ์ที่ 2 แบ่งกลุ่มถูกต้อง มองเห็นแนวทางพัฒนา
            กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเติมเต็มศักยภาพ
            กลยุทธ์ที่ 4 เด็กดีสร้างได้
            กลยุทธ์ที่ 5 ภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกัน
    2. ผลการใช้กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
        2.1 ผลการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้คะแนนร้อยละ 91 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
        2.2 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันเนื่องจากการใช้กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
            2.2.1 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน
                นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ จำนวน 23 รางวัล
            2.2.2 ผลลัพธ์ที่เกิดกับ ครู
                ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จำนวน 20 รางวัล
            2.2.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับ โรงเรียน
                สถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จำนวน 10 รางวัล
            2.2.4 ผลลัพธ์ที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^