LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบ

usericon

ชื่อผลงาน    รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบ MUEANG3 โมเดล เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3
ชื่อผู้รายงาน    คณะกรรมการบริหาร เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3
หน่วยงาน    เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีที่ดำเนินการ    พฤษภาคม 2565 – สิงหาคม 2566
บทสรุป
    รายงานผลการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ MUEANG3 โมเดล ของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 ในครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) แบบผสมผสาน (Mixed Methods) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และแนวทางการแก้ไข หาองค์ประกอบในการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 3) เพื่อสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบที่เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 พัฒนาขึ้น โดยมีขอบเขตของการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการกับสถานศึกษาของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 จํานวน 21 โรงเรียน โดยได้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องหลักการ (Principle) จุดมุงหมาย (Aim) กระบวนการขับเคลื่อน (Process) ประกอบด้วยการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Management) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจในงาน ความพร้อม เข้าใจภูมิหลังและสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียน (Understand) บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สัมพันธภาพเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน (Environment) ความต่อเนื่อง ลื่นไหล ไร้รอยต่อ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Accreditation) เครือข่ายและแนวร่วมที่เข้มแข็ง (Network) การมีน้ำใจ แบ่งปัน (Generous) เพื่อให้เกิดผลงานใน 3 มิติ (3 Dimension) ประกอบด้วยมิติกิจสัมพันธ์ที่ดี มิติมิตรสัมพันธ์ที่ดี และมิติงานมีประสิทธิผล โดยมีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการขับเคลื่อนเครือข่าย ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ MUEANG3 โมเดล และระยะที่ 3 ผลจากการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่าย โดยใช้ MUEANG3 โมเดล กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วยสถานศึกษาในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 จำนวน 21 โรงเรียน ผู้บริหารจำนวน 22 คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำวน 164 คน และนักเรียนจำนวน 2,526 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposesive Sampling) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษามาแล้ว เพื่อทำหน้าที่ประเมินยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกการสนทนากลุ่มกึ่งโครงสร้างมีกรอบการสนทนา แบบประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ MUEANG3 โมเดล และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ MUEANG3 โมเดล ของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 พบว่าการปฏิบัติงานของเครือข่ายมีปัญหาในหลายประเด็น เช่น เครือข่ายขาดบุคคลากรที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกคนต่างมีงานประจำของตนเอง ทำให้ไม่ค่อยมีกิจกรรมและความเคลื่อนไหว เครือข่ายขาดความสามารถในการประสานงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานแบบเครือข่าย รวมทั้งชาดเงินทุนและวิธีการประเมินประสิทธิผลเครือข่าย การทำงานของเครือข่ายที่ผ่านมามุ่งเน้นความสำเร็จเฉพาะหน้ามากเกินไป จึงขาดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมกัน ขาดความชัดเจนในกระบวนการทำงานทั้งในระดับลึกและกว้างและขาดความต่อเนื่อง ขาดแนวร่วมจากองค์กรภายนอกในการทำงาน ในส่วนของความต้องการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นและควรนำมาเป็นหลักการในการปฏิบัติ ประกอบด้วยสมาชิกในเครือข่ายควรมีความตระหนักถึงความจําเป็นของการมีเครือข่าย โดยการชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจและเห็นความสําคัญ และชี้แจงให้ทุกฝ่ายทราบถึงบทบาท หน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน โดยมีการติดต่อกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และหาจุดร่วมเพื่อทํางานร่วมกัน ควรจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความผูกพันร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย ควรมีการเสริมความรู้ให้แก่สมาชิก มีกิจกรรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ มีการจัดทำข้อตกลงเรื่องการบริหารจัดการ โดยระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการทํางานที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายรู้จักสิทธิและบทบาทหน้าที่ และการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เครือข่ายดําเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
    2. ผลการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นต่อรายละเอียดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 โดยใช้รูปแบบ MUEANG3 โมเดล ที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นเอกฉันท์ ประกอบด้วย M (Management) บริหารจัดการแนวใหม่ U (Understand) เข้าใจภูมิหลัง E (Environment) สร้างบรรยากาศ A (Accreditation) ปฏิบัติต่อเนื่อง N (Network) เบื้องหลังมีเครือข่าย G (Generous) มีน้ำใจ แบ่งปัน3 (3 Dimension) ผลงาน 3 มิติ
    3. ผลการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบ MUEANG3 โมเดล ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาเมืองสุรินทร์ 3 ที่เครือข่ายได้พัฒนาขึ้นมา พบว่าสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ได้รับรางวัลและการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรภายนอก ดังต่อไปนี้
    ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
    1. นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ทั้งสิ้น จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    2. นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    3. นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ทั้งสิ้น จำนวน 4 กิจกรรม จาก 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.28
    4. นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT (Reading Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน
    5. นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน
    6. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมเกมตอบคำถามเสริมความรู้รูปแบบออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย “ALTV Quiz Challenge by Thai PBS” ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ จำนวน 3 คน
ผลที่เกิดกับครู
    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 100
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับเครือข่ายฯ จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 100
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.85
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับภาค/ระดับชาติ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.15
    5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลที่เกิดกับผู้บริหาร
    1. ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100
    2. ผู้บริหารได้รับรางวัลระดับภาค จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.54
    3. ผู้บริหารได้รับรางวัลระดับ สพฐ. (OBEC AWARD) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54
    4. ผู้บริหารได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00


    ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
    1. สถานศึกษาที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้วยการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    2. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    3. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    4. สถานศึกษาที่มีผลงานการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับดีเยี่ยม จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    5. สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 – 2567 จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71
    6. สถานศึกษาที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สูงกว่า ปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 3 จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.47
    7. สถานศึกษาที่มีพัฒนาการผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 3 จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    8. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีนักเรียนเข้าสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    9. สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.47
    10. สถานศึกษาที่มีผลดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ครบร้อยละ 100 ในระดับดีเยี่ยมจำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
    11. สถานศึกษาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2566 - 2570) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ71.42
    12. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลที่เกิดกับเครือข่าย
    1. เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 มีผลการทดสอบการอ่าน การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 RT (Reading Test) อยู่ในอันดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
    2. เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 มีผลการทดสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 NT (National Test) อยู่ในอันดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
3. เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 O-NET (Ordinary National Educational Test) อยู่ในอันดับที่ 14 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
4. เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 O-NET (Ordinary National Educational Test) อยู่ในอันดับที่ 8 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^