LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (A

usericon


ชื่อเรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น รายวิชา ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย    นางบุญยดา สุยะหมุด
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน    โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ปีที่การวิจัย    2566

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ด้วยเทคนิค 6S รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาใน การประกอบอาชีพ ด้วยเทคนิค 6S รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ด้วยเทคนิค 6S รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ด้วยเทคนิค 6S รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีแก้ปัญหา แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ด้วยเทคนิค 6S รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) แบบไม่อิสระ

ผลการวิจัยพบว่า
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ด้วยเทคนิค 6S รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.05/81.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
    3. นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ด้วยเทคนิค 6S รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.83)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^