LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรี

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)
ชื่อผู้วิจัย    ชวิณ บัวบาน
ปีที่ศึกษา    2564

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) 2) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2564 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และจำนวนครูที่มีจำนวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ("X" ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ตามที่คาดหวังและตามที่เป็นจริง โดยภาพรวมมีสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.53) และสภาพตามที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 3.69) และความต้องการจำเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) โดยภาพรวมเฉลี่ย 0.2276
    2. รูปแบบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขอบข่ายและภารกิจงาน และ 4) กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม CHAWIN MODEL ประกอบด้วย 1) สร้างเสริมความรู้และความสามารถ (Construction: C) 2) ช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน (Help to build mutual understanding : H) 3) รวบรวมความคิดและจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Accumulate ideas and do the action plans: A) 4) ปฏิบัติงานร่วมกัน (Working together: W) 5) การสะท้อนคิด (Ideas Reflection: I) และ 6)การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือข่าย (Network sustainability: N) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
    3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) พบว่า 1) สภาพการปฏิบัติในการดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ก่อนการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ("X" ̅ = 3.49) และสภาพการปฏิบัติในการดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) หลังการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.51) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3) ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.60)
    4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.60)

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^