LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 28 ก.พ. 2567ศึกษามาแล้ว! รู้หรือไม่ โรงเรียนไหนยังฝืนคำสั่ง "ครูนอนเวร" ร้องเรียนได้ สายด่วนการศึกษา 1579 28 ก.พ. 2567ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ 27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน

usericon

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 194 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 4 คน ครูอนุบาล จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล จำนวน 86 คน และนักเรียนอนุบาล จำนวน 93 คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจชีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสถานะภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ชุด และแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการศึกษา พบว่า
        1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้ ข้อ 9. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ข้อ 7. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน และ ข้อ 8. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ตามลำดับ
        2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้ ข้อ 4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ ข้อ 2. บุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอ และข้อ 7. งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอ ตามลำดับ
        3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้ ข้อ 7. มีการประเมินผลโครงการที่ชัดเจนเหมาะสม ข้อ 4. การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลากำหนด และข้อ 2. กำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการดำเนินโครงการชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสม ตามลำดับ
        4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
            4.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 4 ด้าน ของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้ ข้อ 18. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ข้อ 27. แสดงท่าทางเคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และข้อ 9. ซื่อสัตย์สุจริต ตามลำดับ
            4.2 ผลการประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย 4 ด้าน ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้ ข้อ 4. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านสังคมโดยภาพรวม ข้อ 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกายโดยภาพรวม และข้อ 10. นักเรียนมีพัฒนาการ 4 ด้าน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามลำดับ
suchat_0056 22 ส.ค. 2566 เวลา 13:56 น. 0 243
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^