LASTEST NEWS

24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567

การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้วิจัย นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                        บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย 1 คน ผู้ร่วมวิจัย 39 คน และดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน 2 วงรอบปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครู เพื่อการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21กรณีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มี 5 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 1.การจัดการเรียนรู้ 2.ความรู้ ในเนื้อหาวิชา 3.การพัฒนาวิชาชีพ 4. คุณธรรม จริยธรรม 5.การใช้เทคโนโลยีช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม มีการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา พบว่า การจัดการศึกษา ของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มีสภาพปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายประการจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงและการออกกลางคันของผู้เรียนจึงได้ดำเนินงานโครงการเพื่อแก้ปัญหารวม 4 โครงการคือ 1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 2) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 3) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 4) โครงการพัฒนาพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ การประเมินการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กรณีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ทั้ง 5 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของครูใน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
2. ผลการประเมินสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 โดยทุกองค์ประกอบมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.19 – 4.41 เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าทุกตัวบ่งชี้มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03 – 4.53 ผลการสะท้อนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า ครูมีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูมีการจัดกิจกรรม ส่งผลให้ครูกล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ครูฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในตนเองและมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและท้ายสุด ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้วิจัย กรรมการสถานศึกษา คณะครูในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริงในหลายประการ ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์
คำสำคัญ : การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^