LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้วิจัย นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                        บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย 1 คน ผู้ร่วมวิจัย 39 คน และดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน 2 วงรอบปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครู เพื่อการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21กรณีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มี 5 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 1.การจัดการเรียนรู้ 2.ความรู้ ในเนื้อหาวิชา 3.การพัฒนาวิชาชีพ 4. คุณธรรม จริยธรรม 5.การใช้เทคโนโลยีช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม มีการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา พบว่า การจัดการศึกษา ของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มีสภาพปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายประการจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงและการออกกลางคันของผู้เรียนจึงได้ดำเนินงานโครงการเพื่อแก้ปัญหารวม 4 โครงการคือ 1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 2) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 3) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 4) โครงการพัฒนาพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ การประเมินการพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กรณีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ทั้ง 5 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของครูใน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
2. ผลการประเมินสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 โดยทุกองค์ประกอบมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.19 – 4.41 เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าทุกตัวบ่งชี้มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03 – 4.53 ผลการสะท้อนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า ครูมีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูมีการจัดกิจกรรม ส่งผลให้ครูกล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ครูฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในตนเองและมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและท้ายสุด ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้วิจัย กรรมการสถานศึกษา คณะครูในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริงในหลายประการ ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์
คำสำคัญ : การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^