LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ไม่จำกัดวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 

รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ...

usericon

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ด้วยวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) มีวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มากยกร่างรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด้วยการสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกับสถานศึกษาผู้วิจัย และ 4) การประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)ไปใช้ ด้วยการตอบแบบสอบถามและรับทราบความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเทียบเคียงสมรรถนะ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และวงจรคุณภาพ PDCA รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 2) หลักของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 3) แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4) โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและการควบคุมคุณภาพ ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) พบว่า ก่อนทดลองใช้รูปแบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์แนวทางพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวความเป็นเลิศของรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA.) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหลังทดลองใช้รูปแบบ พบว่า คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์แนวทางพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวความเป็นเลิศของรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA.) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) พบว่า โดยรวมและรายองค์ประกอบของรูปแบบอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอก ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^