LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 28 ก.พ. 2567ศึกษามาแล้ว! รู้หรือไม่ โรงเรียนไหนยังฝืนคำสั่ง "ครูนอนเวร" ร้องเรียนได้ สายด่วนการศึกษา 1579 28 ก.พ. 2567ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ 27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

usericon

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป(CIPP Model) โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ผู้วิจัย นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านอาจสามารถ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2564
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนบ้านอาจสามารถ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่ 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ และ 2) ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน จากโรงเรียนโนนงามศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 98 คน จากโรงเรียนบ้านอาจสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชุด เป็นแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ ชุดที่ 1 - 2 จำนวน 4 ด้านตามรูปแบบ การประเมินแบบซิป (CIPP Model) ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ผลการประเมินโครงการ พบว่า
    การประเมินโดยภาพรวมของโครงการ จำนวน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านบริบท
1) ด้านบริบท (Context Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกไว้อย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน มีความเป็นไป ส่วนในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมตามโครงการสามารถปฏิบัติได้จริง
2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีแผนงานดำเนินงานโครงการอย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการมีความเหมาะสม ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โรงเรียนมีสถานที่ห้องเรียนที่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมโครงการอย่างเพียงพอ
3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการกำหนดขั้นตอน และวิธีดำเนินงานโครงการที่ชัดเจนเหมาะสม รองลงมาได้แก่ มีการวางแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติ ตามลำดับ สำหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการเปิดเผยข้อมูล และขยายผลการประเมินโครงการสู่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบอยู่เสมอ
4) ด้านผลผลิต (Products Evaluation) ประเด็นที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ รองลงมาได้แก่ มีวินัย ตามลำดับ สำหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีจิตสาธารณะ ส่วนประเด็นที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ ผลการประเมินพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คณะครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภายในโรงเรียนได้ทั้งระบบ รองลงมาได้แก่ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างชัดเจน ตามลำดับ สำหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการประเมินผลผลิตการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model)
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่พึงพอใจสูงสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ตามลำดับ
carry53 21 ส.ค. 2566 เวลา 20:31 น. 0 208
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^