LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร
ชื่อผู้วิจัย    นายอภิชาติ ไชยรุต
ปีที่ศึกษา    2565
บทคัดย่อ
    การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้าน ทุ่งลานสถิตธรรมาทร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรโดยการทดลองกลุ่มผู้ร่วมวิจัยในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 12 คน ในปีการศึกษา 2565 ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ("X" ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า
    1. ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร สรุปได้ว่าประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน และมีตัวชี้วัด 43 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานมี 5 ตัวชี้วัด 2) องค์ประกอบด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 7 ตัวชี้วัด 3) องค์ประกอบด้านความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพและครูมืออาชีพ มี16 ตัวชี้วัด 4) องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มี 9 ตัวชี้วัด และ 5) องค์ประกอบด้านความเป็นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 6 ตัวชี้วัด โดยภาพรวม 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมขององค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นผู้บริหารมืออาชีพและครูมืออาชีพ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือด้านการมุ่งเน้นคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่วนด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด    
2. รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) และความเป็นประโยชน์ (Utility) ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่วนด้านความเป็นผู้บริหารมืออาชีพและครูมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรสรุปได้ว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการตามรูปแบบจากรายการปฏิบัติตามตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีผลการประเมินการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร โดยภาพรวม 5 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่วนด้านความเป็นผู้บริหารมืออาชีพและครูมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตามรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร สรุปในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 6 รายการโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะ ความรู้ ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและพัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษาได้ รองลงมาคือ วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย เนื้อหาความรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การสรุปประเด็นชี้ให้เห็นจุดสำคัญ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรมการระดมสมองและอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่างๆ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จำนวน 12 รายการ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิธีการถ่ายทอดความรู้และการนำเสนอมีความชัดเจนต่อเนื่องและเข้าใจง่าย การจัดลำดับของเนื้อหามีความเหมาะสม สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม การสร้างบรรยากาศและการเร้าความสนใจในการฟัง และการใช้เอกสาร อุปกรณ์และสื่อช่วยบรรยาย ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ในการอบรม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการซักถามปัญหา ความรู้และเนื้อหาที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ความเหมาะสมของสถานศึกษาที่ศึกษาดูงาน ทักษะ ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารสถานศึกษาและบริหารงานในสถานศึกษา การจัดอำนวยความสะดวกในการอบรมมีความเหมาะสม และการรักษาเวลาและการควบคุมเวลา

กิตติกรรมประกาศ
    การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิต ธรรมาทรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งของ ดร.ขจิต ฝอยทอง ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางนงค์รัตน์ หนูแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นางหัตถยา เพชรย้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเขาพนม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล เอกาวรางxxxร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา เสนอแนะ ประเมินแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
    ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตำนาน คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และให้ความร่วมมือในการวิจัยและการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร
    การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรที่ได้จัดทำขึ้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้เรียน สถานศึกษาตลอดจนถึงชุมชนที่จะนำมาใช้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น ซึ่งคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีและคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบูชาแด่บุพการีและบูรพาจารย์ ผู้ให้ชีวิตและให้การอบรมเลี้ยงดู ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ นับเป็นผู้อุปการคุณอันประเสริฐยิ่ง
                        อภิชาติ ไชยรุต
                     (นายอภิชาติ ไชยรุต)
            ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร
                    
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^